ข้อเสนอราคายุติธรรมก่อนการเก็บเกี่ยว

รัฐบาลยังต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงเช่นการหาตลาดและผู้ซื้อสำหรับเกษตรกรด้วยข้อเสนอราคายุติธรรมก่อนการเก็บเกี่ยว การให้หลักประกันประกันรายได้ขั้นต่ำแก่เกษตรกรหรือราคาจัดซื้อที่เป็นธรรมจากภาคเอกชน ให้การประกันภัยพืชผล และให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและปัจจัยทุน / การผลิต รัฐบาลได้เตรียมมาตรการจูงใจ 4 ข้อ อันดับแรกคือเงินกู้นุ่มนวล

ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) เพื่อสนับสนุนการผลิตและเตรียมดินที่ 2,000 บาทต่อไร่ (สูงสุด 15 ไร่ต่อหัว) มีดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี ส่วนที่สองมีรัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนในการซื้อผลผลิตในราคาที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่าที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ ส่วนที่สามเป็นโครงการประกันที่ชาวนาจะจ่ายเงิน 65 บาทต่อไร่เพื่อให้ได้รับเงินชดเชย 1,000 บาทต่อไร่หากเกิดภัยพิบัติพังทลายลง ในที่สุดนโยบายที่กำหนดให้ BAAC ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 1 ต่อปี) แก่สถาบันการเกษตรเพื่อรวบรวมและซื้อข้าวโพด